การประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรมคลินิก

1. Update Pharmacotherapy in Asthma and COPD

    Easy Asthma Guideline
    Asthma Patient
    Severity
    Assess Control
        Treatment -step 1 = ICS 500 mcg/d
                         -step 2 = ICS 5000 mcg/d + Other controller

2.Update in Allergic Rhinitis
    การรักษา = INS, Oral ATH, Topical ATH, Intranasal cromones , LTRA, Immunotherapy, Nasal saline

3. New Trends in Cardiovascular diseases
    Four Major Statin Benefit Groups 1. Clinical ASCVD (CAD, Atherosclerotic stroke/TIA, PAD)
                                                          2. LDL-C 190 mg/dL
                                                          3. DM อายุ 40-75 ปี มี LDL-C 70 - 189 mg/dL และ ไม่เป็น ASCVD
                                                          4. ถ้าไม่มี 3 ข้อแรก ให้ประเมิน 10-yr risk 7.5% ด้วย Pooled Cohort Equations)

4. Pharmacotherapy in Hematologic malignancies
5. Recent Advance in Osteoporosis
6. Pharmacotherapy in Renal Transplantation
7. Cardio-renal and Hepato-renal syndromes
8. Updates in Anticoagulant Therapy

            New oral Anticoagulant
        Dabigatran
        Rivaroxaban
        Apixaban

9. Pharmacotherapy in Type I, II DM

    หลักการเลือกยา 1.นน.ปกติ = SU คนอ้วน = Metformin 2. ไขมันสูง = Metformin 3. ไต = หลีกเลี่ยง Met, Gliben  4. ตับ = หลีกเลี่ยง TZD, Gliclazide 5. หัวใจ = TZD, Met

10. How to Manage Epilepsy and intractable Epilepsy