โครงการศึกษาพัฒนาการจัดทำต้นทุน  Unit Cost สำหรับหน่วยบริการระยะที่ 2

จัดโดยกลุ่มงานประกันสุขภาพ  กระทรวงสาธารณสุข

          ในปี  2556 กระทรวงสาธารณสุขได้มีโครงการศึกษาพัฒนาการจัดทำต้นทุนบริการ  Unit Cost สำหรับหน่วยบริการ  ระยะที่ 2 มีวัตถุประสงค์เพื่อมีการดำเนินการเรื่องต้นทุนครอบคลุมไปยังทุกหน่วยงานในสังกัด  โดยให้โปรแกรมมาตรฐานที่พัฒนาและปรับปรุงมาจากปี 2555  เพื่อให้มีการจัดเก็บข้อมูลตามรูปแบบและหลักการเดียวกัน  ดังนี้

วิธีการจัดทำบัญชีต้นทุนสถานพยาบาล

1. การเตรียมข้อมูลสำหรับวิเคราะห์ต้นทุนผลผลิต

1.1 กำหนดศูนย์ต้นทุน

1.2 การเตรียมข้อมูลจากระบบบัญชี

1.3 การเตรียมข้อมูลระดับศูนย์ต้นทุน

1.4 การคำนวณต้นทุนทางตรง

1.5 การกระจายต้นทุน  และการเตรียมข้อมูลสำหรับใช้เป็นเกณฑ์ปันส่วน

1.6 การคำนวณต้นทุนรวม (Full Cost)

2. การคาดประมาณต้นทุนผู้ป่วยรายบุคคลด้วยวิธีจุลภาค (Patient-level costing using micro-costing approach)

2.1 การคำนวณอัตราส่วนต้นทุนต่อราคาขาย (Ratio of Cost to Charge:RCC)

2.1.1 การเตรียมข้อมูล

2.1.1 การคาดประมาณต้นทุนรวมรายหมวดค่ารักษา

2.1.1 การรวบรวมข้อมูลราคาขาย (Charge) ที่เรียกเก็บจากการให้บริการ 

2.1.1 การคำนวณอัตราส่วนต้นทุนต่อราคาขาย(Cost to charge ratio)

2.2 การเตรียมข้อมูลและการคาดประมาณต้นทุนผู้ป่วยรายบุคคลด้วยวิธี Micro-costing

2.2.1 การคำนวณต้นทุนรายหมวดค่ารักษาของผู้ป่วยรายคน

2.2.2 การคำนวณต้นทุนผู้ป่วยรายบุคคล (Patient-level costing)

2.3 การคำนวณต้นทุนรายโรค ต้นทุนรายกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม  ต้นทุนรายสิทธิหลักประกันสุขภาพ

2.4 การเตรียมข้อมูลผู้ป่วยรายบุคคลสำหรับการจัดทำข้อมูลต้นทุนแบบ Micro-costing

3. โปรแกรม Cost Project (ตัวโปรแกรมโดยรวม)

unit cost1

 หมายเหตุ : เมื่อเปิดโปรแกรม Cost Project แล้ว

1. กดปุ่ม 1 ครั้ง วัตถุประสงค์ เพื่อลบข้อมูลเก่าออกจากระบบ

2. กาหนดรหัสโรงพยาบาลและชื่อโรงพยาบาลเพื่อลดความซ้ำซ้อนของข้อมูล

โปรแกรม Data

ขั้นตอนที่ 1 Data

unit cost11

 ขั้นตอน

1.เปิดโปรแกรม Data (ตัวโปรแกรม)

2. กดปุ่มเริ่มใหม่ มุมบนขวามือ เพื่อลบข้อมูลเก่า (ตอบใช่เพื่อยืนยันการลบข้อมูลเก่า)