เมตตา เสียสละ รับผิดชอบ

 

 

 

รายงานสรุปผลการเรียนรู้หลักสูตรฝึกอบรมผู้บริหารการสาธารณสุขระดับกลาง
รุ่นที่ 35 ปีงบประมาณ 2565

( DOWNLOAD เอกสาร )

© 2022 งานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ,กลุ่มภารกิจยุทธศาสตร์และการพัฒนา.