รายงานผลการประชุมวิชาการชมรมพยาบาลสาธารณสุขจังหวัด แห่งประเทศไทย ประจำปี ๒๕๖๕