รายงานผลการประชุมวิชาการการพัฒนาระบบบริการพยาบาล  เขตสุขภาพที่ 3