ภาวะผู้นำผลสัมฤทธิ์ทางการพยาบาลไทย

ระหว่างวันที่ 17 – 19  สิงหาคม 2565

 

ผู้นํา (LEADER)

คือ บุคคลที่มีอํานาจหรืออิทธิพลต่อผู้อื่นในหน่วยงาน ทั้งแง่ความคิด และพฤติกรรมการทํางาน มักเป็นเรื่องของตําแหน่งมีหน้าที่ความรับผิดชอบที่ต้องวางแผน สั่งการ ดูแล กํากับ   นําทีมงาน

ผู้นําทางการพยาบาล เช่น หัวหน้าพยาบาล   หัวหน้ากลุ่มงาน  หัวหน้างาน/ หัวหน้าหอผู้ป่วย   หัวหน้าทีม

ภาวะผู้นํา : สมรรถนะของพยาบาล

ภาวะผู้นําเป็นสมรรถนะที่สําคัญของพยาบาลโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้บริหารการพยาบาลต้องเป็นผู้นําที่มีภาวะผู้นํา

ภาวะผู้นํา : สมรรถนะของพยาบาล  มี 7 องค์ประกอบ

1. มีความคิดรวบยอด

2. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

3. สามารถแก้ไขปัญหาอย่างมีหลักการ เหตุผลไหวพริบ 

4. แสดงออกถึงการมีวุฒิภาวะทางอารมณ์ ความคิดเชิงบวก อารมณ์ขัน ไม่หงุดหงิดอารมณ์เสีย

5. สามารถนําการเปลี่ยนแปลง 

6. สามารถจัดการและเป็นที่ปรึกษาในการจัดการความขัดแย้ง

7. สามารถเป็นผู้นําสร้างทีมงานและเครือข่าย

ภาวะผู้นําที่มีจริยธรรม

1. ตัดสินใจเชิงจริยธรรมในการปฏิบัติและการบริหารการพยาบาล

* ปฏิบัติการพยาบาลตามขอบเขตและกฎหมายวิชาชีพ จริยธรรม มีจรรยาบรรณ

* บริหารการพยาบาล การมอบหมายงานพยาบาล

2. มีจริยธรรม และประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี

* มุ่งประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตัว ช่วยกันดูแลผู้ป่วย เสียสละ

* มีความยุติธรรม กับผู้ป่วย เสมอภาค การจัดสรรทรัพยากร การให้ความดีความชอบ ความก้าวหน้า

* มีความซื่อสัตย์ ไม่กระทำการขอ CNEU โดยไม่ไปอบรม ละเว้นการเบิกค่าเดินทางเกินความจริง ไม่ประพฤติตนทํางานน้อยกว่าเวลาหลวง

* เคารพผู้อื่น ในสิทธิ เกียรติ ศักดิ์ศรีของบุคคล การรักษาความลับ

* กล้าหาญทางจริยธรรม เช่นการระบุว่าพยาบาลจะไม่ทํางานเกินความสามารถ

* ตัดสินใจเชิงจริยธรรมในการปฏิบัติและการบริหารการพยาบาล

3.ส่งเสริมการมีจริยธรรมในวิชาชีพพยาบาล

มีระบบ กลไก ในองค์กร ให้ความรู้ทัศนคติ อบรม พิทักษ์สิทธิผู้รับบริการการเป็นแบบอย่างที่ดีเรื่องการเคารพผู้อื่น

ภาวะผู้นำจะส่งผลสัมฤทธิ์ทางการพยาบาลได้อย่างไร

1.วิสัยทัศน์เพื่อการเปลี่ยนแปลง (vision for change)

วิสัยทัศน์ของผู้นำที่มีวิสัยทัศน์มองเห็นภาพอนาคต คาดคะเน และมีความสามารถในการผลักดันให้คนในองค์กรมีส่วนร่วมในการดำเนินงานให้ประสบความสำเร็จ

2.คุณลักษณะของผู้นำก้าวหน้า (attributes)

ภาวะของผู้นำที่ประสบการณ์และความสามารถทั้งด้านวิชาการ ด้านบริหารและการจัดการต่างๆ มีความยืดหยุ่น

3.การเสริมพลังอำนาจ (empowerment)

ส่งเสริมพยาบาลในองค์กร ทุกคน ทุกระดับ แสดงความสามารถตามศักยภาพ เพื่อร่วมรับผิดชอบต่อพันธกิจและค่านิยมขององค์กร

4.การบริหารความขัดแย้ง (conflict management)

สามารถเปลี่ยนความขัดแย้งให้เป็นเรื่องเข้าใจโดยให้ความสำคัญและมุ่งผลประโยชน์สูงสุดที่จะได้รับทั้งสองฝ่าย และองค์กร

5.การนิเทศ (Supervision)

มีการนิเทศอย่างชัดเจน สามารถนิเทศโดยใช้กรณีศึกษาเพื่อให้ผู้ร่วมงานนำความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงานได้จริง ทั้งนี้มีการส่งเสริมสนับสนุนการมีพี่เลี้ยง (Mentor) เพื่อการชี้แนะ การสอนงาน (Coaching)ด้วยกัลยาณมิตรและถูกต้อง

6. เรียนรู้ด้วยกัน (learning together)

สร้างความรู้ใหม่จากการทำงานร่วมกัน มีการวางแผน การปฏิบัติ และการสะท้อนผล