Photodynamic Therapy in Periodontitis Patient

 

Photodynamic Therapy คือการรักษาด้วยแสง (phototherapy) แบบหนึ่ง ที่ใช้สารไวแสง (photosensitizing

agent) ร่วมกับการฉายแสงจากแหล่งกำเนิดแสง เช่น เครื่องฉายแสง LED เพื่อทำให้เกิดปฏิกิริยาในเซลล์เชื้อโรคในเหงือก

เช่นแบคทีเรียต่างๆ  วิธีนี้มีการวิจัยยื่นยันว่า สามารถทำลายเซลล์ที่ทำงานผิดปกติ และฆ่าเชื้อแบคทีเรียได้ จึงเป็นการรักษา

ที่นิยมนำมาใช้ในการรักษาโรคเหงือก เนื่องจากมีประสิทธิภาพดี ปลอดภัย มีผลข้างเคียงน้อยเมื่อเทียบกับการกินยาฆ่าเชื้อ

แบคทีเรีย (antibiotics)

ในความเป็นจริงนั้น เรามีข้อจำกัดในการใช้ยาฆ่าเชื้อแบคทีเรีย เพราะทำได้ดื้อยาได้มาก และยังเสียค่าใช้จ่ายในการ

รักษามากไม่คุ้มกับผลที่ได้  ดังนั้นจึงเกิดแนวทางการรักษาด้วยแสง แต่มีประสิทธิภาพการทำงานเพิ่มขึ้น โดยการทำให้เชื้อ

โรคถูกตอบสนองด้วยแสงเพิ่มขึ้น มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดย“การใส่สารเร่งปฏิกิริยาความไวของแสง (Photosensitizer) ” 

เช่น methylene blue ซึ่งเทคนิคนี้มีการใช้แพร่หลายในการรักษาโรคมะเร็ง เพื่อการทำลายเซลล์มะเร็ง เพราะเซลล์มะเร็งนั้น

เมื่อถูกกระตุ้นให้เกิดการรับแสงจะเกิดปฏิกิริยาซึ่งเป็นกระบวนการที่ทำให้เซลล์มะเร็งฝ่อ (Apoptosis) เช่นเดียวกันจึงได้นำ

ประยุกต์ใช้ในผู้ป่วยที่มีร่องปริทันต์ลึก ที่การใช้เครื่องมือขูดหินปูนไม่สามารถลงไปถึงจุดก้นร่องลึกปริทันต์ได้ดี

การรักษาแบบโฟโตไดนามิค (PhotoDynamic Therapy: PDT) เหมาะกับใคร?PDT  เหมาะกับผู้ที่มีโรคปริทันต์

อักเสบและมีร่องลึกปริทันต์มากกว่า 5 มิลลิเมตร ผู้ไม่มีโรคประจำตัวที่รุนแรง ผู้ที่ไม่แพ้สารไวแสงในการรักษา

หลักการ การรักษาแบบโฟโตไดนามิค (PhotoDynamic Therapy: PDT)

Photodynamic therapy คือ การใช้สารไวแสง ที่เรียกว่า photosensitizing agent ไปเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

ของแสง โดยฉีดสารไวแสง(photosensitizing agent) ลงไปในร่องเหงือก ตัวสารจะถูกดูดซึมมากในเซลล์ที่ผิดปกติ เช่น

เซลล์แบคทีเรียชนิดต่าง ๆ แล้วเมื่อแสงจากเครื่องฉายแสง จะทำให้เกิดกลไกในการรักษาได้ โดยเกิดสาร Reactive

Oxygen Species (ROS) ที่มีฤทธิ์ในการฆ่าเชื้อแบคทีเรียที่ก่อโรคปริทันต์  ทำให้ร่องลึกปริทันต์ตื้นขึ้น รักษาโรคเหงือกได้

ดี ไม่มีผลข้างเคียง ปัจจุบันมีงานวิจัยในการใช้ขมิ้นชันเป็นตัวสารไวแสง จึงเป็นเรื่องที่น่าสนใจติดตามผลการรักษาทาง

คลินิกต่อไป

 

 

ทพญ.ปาลิน  สัปปินันทน์

ทันตแพทย์ชำนาญการ รพ.บางมูลนาก