หนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ที่ พจ.0033.002/8405

เรื่อง เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2565

( DOWNLOAD เอกสาร )