เมตตา เสียสละ รับผิดชอบ

 

 

 

หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0212/2360 ลงวันที่ 1 กรกฏาคม 2565

เรื่อง แนวทางการพิจารณาจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงสาธารณสุข

ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1 วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565

( DOWNLOAD เอกสาร )

© 2022 งานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ,กลุ่มภารกิจยุทธศาสตร์และการพัฒนา.