เมตตา เสียสละ รับผิดชอบ

 

 

 

เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์

ฉบับเดือนธันวาคม 2564

ประกาศ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564

(DOWNLOAD เอกสาร)

© 2022 งานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ,กลุ่มภารกิจยุทธศาสตร์และการพัฒนา.