เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด

ฉบับเดือน กุมภาพันธ์ 2564

 

(DOWNLOAD เอกสาร)