เมตตา เสียสละ รับผิดชอบ

 

 

 

เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด

ฉบับเดือน กุมภาพันธ์ 2564

 

(DOWNLOAD เอกสาร)

© 2022 งานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ,กลุ่มภารกิจยุทธศาสตร์และการพัฒนา.