เมตตา เสียสละ รับผิดชอบ

 

 

 

นโยบายและแนวปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเวปไซต์โรงพยาบาลบางมูลนาก

( Privacy Protection Policy of Bangmunnak Hospital )

จัดทำเมื่อ วันที่ 15 เดือน กันยายน พ.ศ. 2563

………………………………..

     โรงพยาบาลบางมูลนาก ได้จัดทำนโยบายและแนวปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อรักษาความปลอดภัยและ

ป้องกันการนำข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการเว็บไซต์ของโรงพยาบาลบางมูลนาก เช่น www.bmnhos.com ไปใช้โดยมีเจตนา

ไม่สุจริต

 

การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

     โรงพยาบาลบางมูลนาก จะเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้บริการเว็บไซต์ของโรงพยาบาลบางมูลนาก เท่าที่จำเป็น โดยขึ้นอยู่

กับประเภทของบริการที่ท่านใช้ผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลบางมูลนาก เช่น การลงทะเบียนสมัครใช้บริการ การลงทะเบียนกิจกรรม

ต่างๆที่ทำผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลบางมูลนาก ซึ่งจะมีการเก็บบันทึกการเข้าออกโดยอัตโนมัติ เช่น ไอพีแอดเดรส (IP Address)

เว็บไซต์ที่เข้าออกก่อนและหลัง ประเภทของโปรแกรมบราวเซอร์ (Browser) เป็นต้น

 

การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

     โรงพยาบาลบางมูลนาก จะเก็บรวบรวม รักษา และใช้ข้อมูลเกี่ยวกับท่านในกรณีที่โรงพยาบาลบางมูลนาก พิจารณาแล้วเห็นว่า

จะเป็นประโยชน์ต่อการทำงานของโรงพยาบาลบางมูลนาก หรือเพื่อให้ท่านได้รับบริการที่ดี โรงพยาบาลบางมูลนาก จะใช้ข้อมูลของง

ท่านให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือเพื่อปรับปรุงบริการของโรงพยาบาลบางมูลนาก ให้มีประสิทธิภาพ

มากขึ้น

 

การเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลที่สาม

     โรงพยาบาลบางมูลนาก จะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของท่านที่ได้เก็บบันทึกไว้ หรือข้อมูลอื่นๆ ที่สามารถบ่งชี้ได้ว่าเป็นของ

ท่านแก่บุคคลที่สาม เว้นแต่

          ๑ ) โรงพยาบาลบางมูลนาก ได้รับความยินยอมจากท่าน

          ๒ ) การให้ข้อมูลดังกล่าวเป็นไปเพื่อช่วยให้ท่านสามารถทำธุรกรรมที่ท่านประสงค์

          ๓ ) การเปิดเผยข้อมูลนั้น ๆ เป็นไปโดยถูกต้องตามกฎหมาย หรือตามคำสั่งของหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง

     โรงพยาบาลบางมูลนาก จะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของท่านแก่บุคคลที่สามเพื่อนำไปใช้ในการดำเนินกิจกรรมทางการตลาด

เช่น  การเสนอขายทางโทรศัพท์ หรือการขายสินค้าทางไปรษณีย์ของสินค้าอื่นๆ เป็นต้น

 

การรักษาความปลอดภัยสำหรับข้อมูลส่วนบุคคล

     โรงพยาบาลบางมูลนาก มีการใช้มาตรการด้านความปลอดภัยในการป้องกันการเข้าถึง หรือการแก้ไขข้อมูลโดยไม่ได้รับ

อนุญาตรวมทั้งมีการการตรวจสอบการเข้าถึงข้อมูลดังกล่าว. โดยใช้วิธีการเข้ารหัสและความปลอดภัยทางกายภาพที่เหมาะสมเพื่อ

ป้องกันการเข้าใช้งานระบบโดยไม่ได้รับอนุญาต

     โรงพยาบาลบางมูลนาก ได้จำกัดการเข้าใช้งานข้อมูลส่วนบุคคลไว้เพียงข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ผู้รับจ้างที่จำเป็นต้องทราบ

ข้อมูลเพื่อดำเนินการต่างๆ ในนามของโรงพยาบาลบางมูลนาก บุคคลเหล่านี้มีหน้าที่ปฏิบัติตามข้อกำหนดในการรักษาข้อมูลที่เป็น

ความลับ และอาจถูกเลิกจ้างและดำเนินคดีทางอาญา หากฝ่าฝืนข้อกำหนดเหล่านี้

 

การปรับปรุงนโยบายและแนวปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

     โรงพยาบาลบางมูลนาก อาจทำการปรับปรุงหรือแก้ไขนโยบายและแนวปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยไม่ได้แจ้ง

ให้ท่านทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ เพื่อความเหมาะสมและประสิทธิภาพในการให้บริการ ดังนั้น โรงพยาบาลบางมูลนาก จึงขอแนะนาให้ท่าน

อ่านนโยบายและแนวปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลทุกครั้งที่ใช้บริการเว็บไซต์โรงพยาบาลบางมูลนาก

 

การรักษาความปลอดภัยและความลับ

     รายละเอียดที่จะกล่าวถึงต่อไปนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงท่านในฐานะผู้ใช้บริการเกี่ยวกับเทคโนโลยีด้านความปลอดภัยของ

โรงพยาบาลบางมูลนากเพื่อให้ท่านมั่นใจได้ว่าข้อมูลของท่านจะมีความปลอดภัย

          ๑) ชื่อผู้ใช้งาน (User Name) และรหัสผ่าน (Password) หลังจากท่านสมัคร และลงทะเบียนกับบริการทางอิเล็กทรอนิกส์ของ

โรงพยาบาลบางมูลนาก เรียบร้อยแล้ว ท่านจะได้รับชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่าน (Password) ที่ใช้สำหรับ เข้าสู่ระบบ โรงพยาบาล

บางมูลนาก จะทราบชื่อผู้ใช้งานของท่านแต่จะไม่ทราบรหัสผ่านของท่าน ท่านมีหน้าที่รักษารหัสผ่านของท่านอย่างเคร่งครัด โดยไม่

เปิดเผยชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านของท่านแก่บุคคลอื่น ทั้งนี้ ท่านควรเปลี่ยนรหัสผ่านเป็นประจำ และทุกครั้งที่ท่านใช้บริการเสร็จแล้ว

ท่านควรคลิก“ออกจากระบบ” เพื่อป้องกันมิให้ผู้อื่นสามารถทำรายการจากบัญชีของท่านได้

          ๒) การใช้คุกกี้ (Cookies) เป็นกระบวนการเพื่อทาให้ผู้ใช้บริการสามารถใช้งานเว็บไซต์ของโรงพยาบาลบางมูลนาก ได้สะดวก

ยิ่งขึ้น คุกกี้มีประโยชน์สาหรับให้เว็บเซิร์ฟเวอร์สามารถเรียกใช้ข้อมูลเหล่านั้นได้ในภายหลัง คุกกี้จะถูกติดตั้งในขณะที่ท่านเรียกดู

เว็บไซต์ หลังจากที่ท่านเลิกใช้งานโปรแกรมแล้ว คุกกี้บางตัวจะถูกจัดเก็บไว้ที่เครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านในรูปแบบไฟล์ หรืออาจจะ

หมดอายุ หรือไม่มีการเก็บ ท่านสามารถสามารถปรับโปรแกรมบราวเซอร์ (Browser) ของท่านให้รองรับการทางานของคุกกี้หรือไม่

ก็ได้

 

การปฏิบัติตามนโยบายฯและการติดต่อกับโรงพยาบาลบางมูลนาก

     ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย ข้อเสนอแนะ หรือข้อติชมใดๆ เกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลฉบับนี้

โรงพยาบาลบางมูลนาก ยินดีที่จะตอบข้อสงสัย รับฟังข้อเสนอแนะ และคำติชมทั้งหลาย อันจะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุง

การให้บริการของ โรงพยาบาลบางมูลนาก

© 2022 งานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ,กลุ่มภารกิจยุทธศาสตร์และการพัฒนา.