ดัชนีและตัวชี้วัด 2564

 

 

ดัชนี/ตัวชี้วัด

LINK
ความโปร่งใส

  ตัวชี้วัดที่ 1 : การเปิดเผยข้อมูล

[ EB1 , EB2 ]

คลิ๊ก

  ตัวชี้วัดที่ 2 : การจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ

[ EB3 , EB4 , EB5 ]

คลิ๊ก

  ตัวชี้วัดที่ 3 : การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

[ EB6 , EB7 , EB8 , EB9 ]

คลิ๊ก
ความรับผิดชอบ

  ตัวชี้วัดที่ 4 : การส่งเสริมความโปร่งใส

[ EB10 , EB11 , EB12 ]

คลิ๊ก

  ตัวชี้วัดที่ 5 : การรับสินบน

[ EB13 ]

คลิ๊ก 

  ตัวชี้วัดที่ 6 : การใช้ทรัพย์สินของราชการ

[ EB14 , EB15 ]

คลิ๊ก

  ตัวชี้วัดที่ 7 : การดำเนินงานเพื่อการป้องกันการทุจริต

[ EB16 , EB17 , EB18 ]

คลิ๊ก
ความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน  

  ตัวชี้วัดที่ 8 : การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

[ EB19 , EB20 , EB21 ]

 คลิ๊ก
วัฒนธรรม คุณธรรมในองค์กร  

  ตัวชี้วัดที่ 9 : การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

[ EB22 , EB23 , EB24 ]

คลิ๊ก

 

moph zero tolorance 2564