เมตตา เสียสละ รับผิดชอบ

 

 

นิยามผู้สงสัยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่เข้าเกณฑ์สอบสวนโรค

วันที่ 7 เมษายน 2563

(DOWNLOAD เอกสาร)

© 2022 งานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ,กลุ่มภารกิจยุทธศาสตร์และการพัฒนา.