เมตตา เสียสละ รับผิดชอบ

 

 

 

 

แบบสอบถามความพึงพอใจภายในโรงพยาบาล

 

*****************************************************

เรียน หัวหน้ากลุ่มภารกิจ หัวหน้ากลุ่มงาน และเจ้าหน้าที่ทุกท่าน

ขอให้ ทำตอบแบบสอบถาม ให้แล้วเสร็จ

ภายในวันที่  19  สิงหาคม  2565   เพื่อจะนำข้อมูล

มาใช้เป็นเกณฑ์ประเมิน MOU รอบที่ 2

 

- แบบประเมินพฤติกรรมบ่งชี้ รพ.บางมูลนาก 2565 (คลิ๊ก)


- แบบประเมินและวิเคราะห์ความเครียดด้วยตนเองกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

   ปี 2565 (คลิ๊ก)


แบบสอบถามความพึงพอใจในงาน ความสมดุลระหว่างชีวิตและการทำงานของบุคลากร

   สุขภาพ โรงพยาบาลบางมูลนาก ปีงบประมาณ 2565 (คลิ๊ก)

 

- แบบสำรวจความพึงพอใจและความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ต่อหน่วยงานต่างๆ  ในโรงพยาบาล

   ปี 2565 (รอบ 2)  (คลิ๊ก)

 

############################################

 

ขอบคุณครับ

© 2022 งานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ,กลุ่มภารกิจยุทธศาสตร์และการพัฒนา.