หนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ที่ พจ.0033.009/6168

เรื่อง การปฏิบัติตาม พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2565

( DOWNLOAD เอกสาร )