วิสัยทัศน์

 

 

เรามุ่งมั่นบริการ เป็นรพ.แม่ข่าย ที่มีคุณธรรม

 

คุณภาพมาตรฐาน  ประชาชนสุขภาพดี

 

เจ้าหน้าที่มีความสุข