ทำเนียบผู้อำนวยการโรงพยาบาล

 

ผอ05jpg     
นายแพทย์ประทีป จันทร์สิงห์  
พ.ศ. 2565 ถึง ปัจจุบัน  
     
 ผอ05      

นายแพทย์วิศิษฎ์  อภิสิทธิ์วิทยา

นายแพทย์เชี่ยวชาญ(ด้านเวชกรรมป้องกัน)

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางมูลนาก

 

 
    พ.ศ. 2556  ถึง  พ.ศ.2565  
     
ผอ04    
  นายแพทย์ดิเรก  ขำแป้น  
    พ.ศ. 2549  ถึง  พ.ศ.  2556  
     
ผอ03    
  นายแพทย์วันชัย  ศิริกุล  
    พ.ศ. 2535  ถึง  พ.ศ.  2549  
     
ผอ02    
  นายแพทย์ณรงค์  สหเมธาพัฒน์  
    พ.ศ. 2529  ถึง  พ.ศ.  2535  
     
ผอ01    
  นายแพทย์พยุง  กลันทกพันธุ์  
    พ.ศ. 2495  ถึง  พ.ศ.  2529  
     

 

โทรศัพท์ : 056631131-2