เมตตา เสียสละ รับผิดชอบ

 

 

 

วิสัยทัศน์

 

 

เรามุ่งมั่นเป็นรพ.แม่ข่าย ที่มีคุณธรรม

 

คุณภาพมาตรฐาน  ประชาชนสุขภาพดี

 

เจ้าหน้าที่มีความสุข

 

 

 

© 2022 งานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ,กลุ่มภารกิจยุทธศาสตร์และการพัฒนา.