เมตตา เสียสละ รับผิดชอบ

 

 

 

พันธกิจ

 

ให้บริการด้านสาธารณสุข ทุติยภูมิระดับ M๒

 

ผสมผสานแบบองค์รวม ด้วยหลักธรรมาภิบาล

 

แก่ประชาชนทุกระดับ และส่งเสริมพันธกิจ อื่น ๆ

 

เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์

 

 

© 2022 งานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ,กลุ่มภารกิจยุทธศาสตร์และการพัฒนา.