เมตตา เสียสละ รับผิดชอบ

 

 

 

ค่านิยมและแนวคิดหลัก

 

ทิศทางนำ  รู้รับผล  คนทำงาน  การพัฒนา  พาเรียนรู้

 

1. ทิศทางนำ มุ่งเน้น การยืดหยุ่น ปรับตัว (Agility)

2. รู้รับผล มุ่งเน้น การตอบสนองชุมชน (Community Responsibility)

3. คนทำงาน มุ่งเน้น ให้คุณค่ากับทีมงาน (Value on staff)

4. การพัฒนา มุ่งเน้น นวตกรรม/แนวทางการทำงานใหม่ๆ (Innovation)

5. พาเรียนรู้ มุ่งเน้น การเสริมพลังทั้งบุคคล ทีม และชุมชน (Empowerment)

 

core values2

© 2022 งานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ,กลุ่มภารกิจยุทธศาสตร์และการพัฒนา.