เมตตา เสียสละ รับผิดชอบ

 

 

 

 

เอกสารโรงพยาบาลคุณธรรม

 

2015 08 13 9 33 40

- ก้าวย่างแห่งความพากเพียร "รพ.คุณภาพ สู่ รพ.คุณธรรม" (DOWNLOAD)

2015 08 13 9 33 16

 

- ถอดบทเรียน ตามรอย รพ.คุณธรรม...อำเภอคุณธรรม เพื่อการขับเคลื่อนสู่ จังหวัดคุณธรรม (เทียบเกณฑ์)

ปรับปรุง กุมภาพันธ์ 2562 (DOWNLOAD)

 

2015 08 13 9 34 00

- โครงการขับเคลื่อนโรงพยาบาลบางมูลนากสู่โรงพยาบาลคุณธรรม (DOWNLOAD)

 

 

© 2022 งานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ,กลุ่มภารกิจยุทธศาสตร์และการพัฒนา.