เรื่องเล่าดีเด่นระดับประเทศ การขับเคลื่อนองค์กรแห่งคุณธรรมนำสุขสูประชาชน โดย นพ.เพียรศักดิ์ แซ่หว่องกุมารแพทย์โรคระบบทางเดินหายใจ รพ. สรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี 8 กรกฎาคม 2599 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 6 อาคาร 50 พรรษา มหาวชิลาลงกรณ

พิจิตร องคมนตรี มอบธงสัญลักษณ์ของคุณธรรม ผวจ พิจิตร

สมัชชาคุณธรรมพิจิตรครั้งที่1สมัชชาคุณธรรมพิจิตรครั้งที่ 1
จังหวัดคุณธรรม
ศูนย์โรงเรียนคุณธรรม มูลนิธิยุวสถิรคุณ
ศูนย์เรียนรู้ชุมชนตำบลคลองวัว
การเดินหน้าสร้างสังคมไร้คอร์รัปชั่น
เยาวชนต้นกล้าคุณธรรมพิจิตรตอนมหกรรมสุขภาพปี 58บูธ 3 บางมูลนากโมเดล

ถอดบทเรียน

"เมล็ดพันธ์ความดี"

๑.มีคุณธรรมเป้าหมาย-อัตลักษณ์

๒.มีแกนนำ

๓.มีกิจกรรมความดี-โครงงานคุณธรรม

๔.เปิดพื้นที่ความดี-มีตลาดนัดคุณธรรม

๕."เยี่ยม-ชม"เครือข่าย -มีเครือข่ายกัลยาณมิตร

องคมนตรี ปาถกฐาเรื่อง โรงพยาบาลคุณธรรม
 
ประกาศเจตนารมณ์
 
โรงพยาบาลคุณภาพโรงพยาบาลคุณธรรม(ศูนย์คุณธรรม)
 
อัตลักษณ์โรงพยาบาลคุณธรรม

โรงพยาบาลที่มีหมอมากที่สุด

 
Kindness Boomerang - "One Day"
 
 

Share to Change แบ่งปันเพื่อเปลี่ยนแปลง (Short film)

 

***************************************************************

จังหวัดคุณธรรม
 
จังหวัดคุณธรรมบุรีรัมย์
 
จังหวัดคุณธรรมพัทลุง
 
จังหวัดคุณธรรมพิจิตร
 
จังหวัดคุณธรรมราชบุรี
 
ที่มา : http://dl.moralcenter.or.th