เมตตา เสียสละ รับผิดชอบ

 

 

 

 

จรรยาข้าราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 2560

ethics moph1

ethics moph2

ethics moph3

ethics moph4

ethics moph5

ethics moph6

ethics moph7

© 2022 งานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ,กลุ่มภารกิจยุทธศาสตร์และการพัฒนา.