ปฏิบัติธรรม ณ วัดปัญญานันทาราม 

ตําบลคลองหก อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 

watpanya00003

watpanya00001

watpanya00002

watpanya00004

watpanya00005

watpanya00006

watpanya00007

watpanya00008

watpanya00009