เมตตา เสียสละ รับผิดชอบ

ปฏิบัติธรรม ณ วัดปัญญานันทาราม 

ตําบลคลองหก อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 

watpanya00003

watpanya00001

watpanya00002

watpanya00004

watpanya00005

watpanya00006

watpanya00007

watpanya00008

watpanya00009

 

© 2022 งานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ,กลุ่มภารกิจยุทธศาสตร์และการพัฒนา.