S 1

S 2

S 3

S 6

S 5

 

โอม จนท.เปล เก็บกระเป๋าเงินคนไข้ได้ นำส่งคืน ได้รับรางวัล(15 ก.ย.2557)

ohmmm

ผู้ป่วยนอก

OPD11116

OPD11111

OPD11113

OPD11115

OPD11117

OPD11118

OPD11119

ห้องฉุกเฉิน

ER11115

ER11111

ER11114

ER11116

ER11117

ตึกผู้ป่วยใน

IPD11111

IPD11113

IPD11114

IPD11116

ห้องคลอด

LR11111o

ห้องผ่าตัด

OR11111

OR11112

OR11113

OR11114