รวมโปรแกรม

 

 -HOSxP_PCU_Setup_3.64.7.20 ดาวน์โหลดที่นี่ครับ

 -HOSxP_PCU_Full_Setup_3.56.8.7 ดาวน์โหลดที่นี่ครับ

-HOSxP_Full_Setup_3.54.7.20  ดาวน์โหลดที่นี่ครับ

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- โปรแกรมติดตั้ง โปรแกรมส่งออก 43 แฟ้ม BMS Version 4.65.5.3  ดาวน์โหลดที่นี่ครับคลิ๊ก (เมื่อเปิดโปรแกรม

คอมพิวเตอร์ต้องเชื่อมต่ออินเทอเนท  โปรแกรมจะตรวจสอบหาการอัพเดทล่าสุด หากมีอัพเดทให้กดอัพเดทโปรแกรม (ไฟล์จะเปิดอัตโนมัติ) แล้วย้อนมาเปิดไฟล์อีกครั้งหนึ่ง กรณีไฟล์ไม่เปิดอัตโนมัติ)

- โปรแกรม BMSHOSxPStandard43Export (ZIP file) ดาวน์โหลดที่นี่ครับคลิ๊ก

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 CX2010-pap-smear

สำหรับผู้ที่ยังไม่เคยติดตั้งโปรแกรม CxS2010 ในเครื่อง (DOWNLOAD)

- อัพเดทโปรแกรม(สำหรับผู้ที่ติดตั้งโปรแกรม CxS2010ในเครื่องแล้ว) (DOWNLOAD)

CxS2010.pdf คู่มือ (DOWNLOAD)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- SCREEN SHARE (แชร์หน้าจอ) (DOWNLOAD)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SQL ประเมิน รพ.สต.ติดดาว

HosXP

วันที่ในตาราง vn_stat จำนวนตรงกับวันที่ในตาราง ovst_seq  ไม่มี group by

SET @start_d:=('2021-10-01');
SET @end_d:=('2022-05-31');
SELECT
SUM(case when (left(o1.vstdate,10)<>left(o3.update_datetime,10)) then 1 else 0
end) as nononestopservice,
SUM(case when (left(o1.vstdate,10)=left(o3.update_datetime,10)) then 1 else 0
end) as onestopservice,
COUNT(o1.vn) as 'pt_total',
SUM(case when (left(o1.vstdate,10)=left(o3.update_datetime,10))
then 1 else 0 end)*100/(sum(case when (left(o1.vstdate,10)<>left
(o3.update_datetime,10))
then 1 else 0 end)+sum(case when (left(o1.vstdate,10)=left
(o3.update_datetime,10))
then 1 else 0 end))as percent
FROM ovst o1
INNER JOIN vn_stat o2 on o1.vn=o2.vn
INNER JOIN ovst_seq o3 on o1.vn=o3.vn
WHERE o1.vstdate BETWEEN @start_d AND @end_d
AND (o2.pdx='Z480' OR o2.pdx NOT LIKE ('Z%')) ;

 

##################################################

วันที่ในตาราง vn_stat จำนวนตรงกับวันที่ในตาราง ovst_seq  มี group by & order by

SET @start_d:=('2021-10-01');
SET @end_d:=('2022-07-31');
SELECT o1.vstdate, 
SUM(case when (left(o1.vstdate,10)<>left(o3.update_datetime,10)) then 1 else 0 
end) as nononestopservice, 
SUM(case when (left(o1.vstdate,10)=left(o3.update_datetime,10)) then 1 else 0 
end) as onestopservice, 
COUNT(o1.vn) as 'pt_total', 
SUM(case when (left(o1.vstdate,10)=left(o3.update_datetime,10)) 
then 1 else 0 end)*100/(sum(case when (left(o1.vstdate,10)<>left 
(o3.update_datetime,10)) 
then 1 else 0 end)+sum(case when (left(o1.vstdate,10)=left 
(o3.update_datetime,10)) 
then 1 else 0 end))as percent 
FROM ovst o1 
INNER JOIN vn_stat o2 on o1.vn=o2.vn 
INNER JOIN ovst_seq o3 on o1.vn=o3.vn 
WHERE o1.vstdate BETWEEN @start_d AND @end_d 
AND (o2.pdx='Z480' OR o2.pdx NOT LIKE ('Z%')) 
GROUP BY o1.vstdate 
ORDER BY o1.vstdate;

 

##################################################

ovst.vstdate ไม่ตรงกับ ovst_seq.update_datetime

 

SET @start_d:=('2021-10-01');
SET @end_d:=('2022-07-31');
SELECT ovst.hn,ovst.vstdate, ovst_seq.update_datetime 
FROM ovst
INNER JOIN vn_stat ON  ovst.vn = vn_stat.vn
INNER JOIN ovst_seq ON  vn_stat.vn = ovst_seq.vn
WHERE
ovst.vstdate BETWEEN @start_d AND @end_d 
order by ovst.vstdate ,ovst.hn asc

 

##################################################

รายการยาที่ผู้ป่วยได้รับ ค้นหาตามชื่อยา

SET @start_d:=('2021-10-01');
SET @end_d:=('2022-07-31');
 

select patient.hn,opitemrece.an,patient.cid ,patient.pname ,patient.fname ,

patient.lname ,opitemrece.vstdate,oapp.nextdate as appoint_date
,timestampdiff(year,patient.birthday,opitemrece.vstdate) as pt_age
,if(pttype_op.name is null,pttype_ip.name,pttype_op.name) as pttype
,drugitems.name,drugitems.strength,drugitems.units
,opitemrece.qty,concat(drugusage.name1,' ' ,drugusage.name2,' ' ,drugusage.name3) as druguse
,opitemrece.rxdate ,opitemrece.rxtime,patient.addrpart ,patient.moopart
,v_address.tmb ,v_address.amp ,v_address.chw,concat(vt.pdx," : ",i.name) as opddx
,concat(at.pdx," : ",i1.name) as ipddx,doctor.name as doctor
from opitemrece
inner join doctor on doctor.code = opitemrece.doctor
inner join drugitems on drugitems.icode=opitemrece.icode
inner join patient on patient.hn=opitemrece.hn
left join vn_stat vt on vt.vn = opitemrece.vn
left join an_stat at on at.an = opitemrece.an
left join icd101 i on i.code = vt.pdx
left join icd101 i1 on i1.code = at.pdx
left join drugusage on drugusage.drugusage = opitemrece.drugusage
left join pttype pttype_op on vt.pttype = pttype_op.pttype
left join pttype pttype_ip on at.pttype = pttype_ip.pttype
LEFT JOIN oapp on oapp.vn = if(opitemrece.an is NULL,vt.vn,at.vn)
inner join v_address on v_address.addressid = concat( patient.chwpart ,patient.amppart ,patient.tmbpart )

where opitemrece.vstdate between @start_d AND @end_d 
and drugitems.name like '%ฟ้าทะลายโจร%'

 

##################################################

ผู้รับบริการแพทย์แผนไทย และยาสมุนไพร

SET @start_d:=('2021-10-01');
SET @end_d:=('2022-07-31');
 
select DISTINCT o.vstdate,o.vn,o.vsttime,p.hn,p.cid,p.pname,p.fname ,p.lname,o.pttype,pttype.`name` as sit
,v.age_y,o.doctor,p.addrpart,p.moopart
,d.`name` as drug
,v.pdx,hi.icd10tm
from vn_stat v
INNER JOIN ovst o on v.vn=o.vn
inner JOIN health_med_service s on o.vn=s.vn
LEFT JOIN health_med_service_operation hm on hm.health_med_service_id = s.health_med_service_id
LEFT JOIN health_med_operation_item hi on hi.health_med_operation_item_id = hm.health_med_operation_item_id
LEFT JOIN opitemrece op on o.vn = op.vn and op.icode in ('1480161','1480022','1530039','1550023','1560029')
LEFT JOIN drugitems d on d.icode = op.icode
INNER JOIN patient p on p.hn=o.hn
LEFT JOIN pttype on pttype.pttype = p.pttype
where
o.vstdate between @start_d AND @end_d 
GROUP BY o.vn
order by o.vstdate,o.vn