ข้อมูลการเผยแพร่

คู่มือสำหรับประชาชน  กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

*********************************************

๑. ณ ศูนย์บริการธุรกิจสุขภาพ  กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  ศูนย์บริการธุรกิจสุขภาพ  ตั้งอยู่ที่ ชั้น ๑  อาคารคลังพัสดุ  ถนนสาธารณศุข ๖  กระทรวงสาธารณสุข โทร.สอบถามได้ที่  ๐ ๒๕๙๐ ๑๙๙๗ ต่อ ๗๑๖ , ๗๒๐

๒. ณ ศูนย์บริการร่วมรับคำขออนุญาต  กระทรวงสาธารณสุข  ตั้งอยู่ที่อาคาร  ๓  ชั้น  ๑  สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข โทร.สอบถามได้ที่  ๐๒-๕๙๑๐๓๐๐

๓. สื่ออิเล็กทรอนิกส์

๓.๑ เวปไซต์ ของรัฐบาล ศูนย์กลางข้อมูลคู่มือสำหรับประชาชน : https://www.info.go.th

๓.๒ เวปไซต์ กระทรวงสาธารณสุขสุข : http://ictapp.moph.go.th/servicelink/index.php?page=e_doc

๓.๓ เวปไซต์ สำนักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ : http://www.mrd.go.th/mrd/Contents_Application.php